Kastelorizou 17 - PC: 55134
Kalamaria, Thessaloniki, Greece
Mon-Fri / Sut
08:00 - 16:00 / 08:00 - 14:00
(+30) 2310.863.488
info@eltekpoulios.gr
By

eltekpoulios